Guangzhou

China
Mayor Wen Guohui, Elected 2016

Case Studies